صفحه ۷۴

4 - حاکم حسکانی حنفی، صاحب کتاب: "شواهد التنزیل و هو ما نزل من القرآن فی علی".الکشاف المنتقی لفضائل علی المرتضی (ع)، ص 14.

5 - حسین بن حکم حبری کوفی، صاحب کتاب: "ما نزل من القرآن فی علی".همان.

6 - مظفر بن ابی بکر حنفی، صاحب کتاب: "ما نزل من القرآن فی علی".همان.

بنابراین تطبیق بعضی آیات قرآن بر حضرت مهدی (عج) حتی مطابق نظر بعضی از علمای اهل سنت نیز نباید موجب استبعاد و استنکار قرار گیرد؛ زیرا اگر تطبیق بعض آیات بر حضرت مهدی (عج) جایز نباشد، تطبیق آنها بر حضرت علی (ع) هم جایز نیست؛ زیرا ملاک در هر دو یکی است، در صورتی که عده ای از علمای اهل سنت چنین کرده اند.

لازم به تذکر است که در کتاب "غایة المرام"، مقصد دوم آن، طی صد و بیست و سه باب آیات زیادی ذکر شده است که بنابر نقل از کتابهای اهل سنت تطبیق بر اهل بیت پیامبر(ع) شده، و یا روایاتی از طریق آنان در مورد بعضی آیات از ائمه معصومین (ع) نقل شده که بر اهل بیت (ع) تطبیق شده است.

علاوه بر این صاحب کتاب "حق الیقین فی معرفة اصول الدین" چهارده آیه را که در کتابهای مختلف اهل سنت بر حضرت امیر(ع) یا به طور کلی بر اهل بیت تطبیق شده است با ذکر سند و طرق مربوطه به تفصیل ذکر کرده است. این کتابها عبارتند از:

ناوبری کتاب