صفحه ۷۳

خدشه نماید. گرچه بنای ما در این پاسخنامه مختصر استدلال به کتب و روایات منقول از ناحیه اهل سنت می‎باشد.

از طرف دیگر کسانی که تطبیق بعضی آیات قرآن بر حضرت مهدی (عج) را استبعاد می‎کنند، بجاست توجه کنند که چندین نفر از علمای اهل سنت کتابهایی مستقل درباره تطبیق آیات زیادی از قرآن بر حضرت علی (ع) تألیف نموده اند؛ از جمله:

1 - ابونعیم اصفهانی، صاحب کتاب: "ما نزل من القرآن فی علی" یا "ما نزل من القرآن فی أمیرالمؤمنین".

مرحوم علامه امینی در "الغدیر" به این کتاب اشاره کرده است.الغدیر، ج 4، ص 101.

2 - محمد بن احمد بن ابی الثلج، صاحب کتاب: "التنزیل فی النص علی امیرالمؤمنین".

مرحوم ابن طاووس در کتاب "الیقین"الیقین، ابن طاووس، ص 45. از کتاب فوق مطالبی نقل کرده است.

3 - ابی بکر محمد بن مؤمن شیرازی، صاحب کتاب: "نزول القرآن فی شأن امیرالمؤمنین".

مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب "المناقب"المناقب، ابن شهر آشوب، ج 2، ص 173. به این کتاب اشاره کرده است.مقدمه کتاب "المناقب"، خوارزمی، ص 12 تا 14.

ناوبری کتاب