صفحه ۷۱

هستند، و آگاه باشید که حزب خدا پیروز است".ینابیع المودة، ج 3، ص 285.

7 - ینابیع المودة از فرائدالسمطین نقل نموده است:

حسن بن خالد از علی بن موسی الرضا(ع) حدیثی را در مورد مهدی (عج) نقل کرده که ضمن آن ایشان فرموده: "هرگاه مهدی قیام کرد زمین به نور پروردگارش نورانی می‎گردد [...] و اوست کسی که منادی از آسمان ندایی می‎کند که تمام اهل زمین آن را می‎شنوند و می‎گوید: آگاه باشید که حجت خدا ظاهر شد [...]؛ پس از او متابعت کنید زیرا حق در او و با اوست. و این همان است که خدا فرمود: (ان نشاء ننزل علیهم من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعین)سوره شعراء، آیه 4. "هرگاه خواستیم، نشانه ای برای مردم از آسمان نازل می‎کنیم تا گردنهای مردم خاضع گردد"."فاذا خرج اشرقت الارض بنور ربها... و هو الذی یناد مناد من السماء یسمعه جمیع اهل الارض ألا ان حجة الله قد ظهر... فاتبعوه، فان الحق فیه و معه و هو قول الله تعالی: (ان نشاء ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین)". (ینابیع المودة، ج 3، ص 429).

8 - ینابیع المودة ینابیع المودة، ج 3، ص 239. در ذیل آیه: (هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق...)سوره فتح، آیه 28. "اوست خدایی که رسول خود را با هدایت و دین حق مبعوث نمود" گفته است:

"به خدا قسم این آیه تأویل نمی شود مگر اینکه مهدی (عج) قیام کند."

ناوبری کتاب