صفحه ۶۹

4 - در کتاب "الصواعق المحرقة"الصواعق المحرقة، ص 162. ذیل آیه شریفه: (و انه لعلم للساعة)سوره زخرف، آیه 61. "همانا او (عیسی (ع" نشانه یقینی بودن قیامت است" آمده است:

"مقاتل بن سلیمان و پیروان او در بین مفسرین گفته اند: آیه فوق در مورد مهدی (عج) نازل شده است".

در کتابهای "اسعاف الراغبین"اسعاف الراغبین، ص 139. و "ینابیع المودة"ینابیع المودة، ج 2، ص 452. نیز نزول آیه فوق درباره حضرت مهدی (عج) تأیید شده است.

5 - در کتاب "غایة المرام"غایة المرام، چاپ قدیم، ص 712، باب 124، فصل آخر. از کتاب "البیان فی اخبار صاحب الزمان" تألیف کنجی شافعی نقل شده که سعید بن جبیر برای اثبات زنده بودن حضرت مهدی (عج) به آیه شریفه: (لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون)سوره توبه، آیه 33. "تا این دین را بر کلیه ادیان پیروز گرداند هرچند مشرکین کراهت داشته باشند" استدلال کرده و گفته است:

"منظور حضرت مهدی است که از عترت فاطمه می‎باشد". همچنین صاحب کتاب "الدیباج"الدیباج علی المسلم، سیوطی، ج 5، ص 338. گفته است:

"مقصود از آیه مذکور ظهور حجت خداست".

6 - در کتاب ینابیع المودة آمده است:

"در مناقب خوارزمی از جابربن عبدالله انصاری ضمن

ناوبری کتاب