صفحه ۶۵

دوم: عدم ذکر بسیاری از معارف دینی در قرآن

تعداد ائمه و خصوصیات آنان و نیز بسیاری از ارکان و شرایط عبادات، از جمله تعداد رکعات نمازهای یومیه و چگونگی به جاآوردن آن و بسیاری دیگر از معارف و احکام دین در قرآن بیان نشده است؛ و بیان آنها بر عهده پیامبر و عترت او می‎باشد.

موضوع کلی امامت و ولایت امر بعد از رسول الله (ص) با اینکه اصل آن با ادله عقلی ثابت است، ولی با این حال قرآن به طور کلی لزوم اطاعت از اولی الامر را در کنار اطاعت خدا و پیامبر قرار داده و فرموده است: (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و أولی الامر منکم)سوره نساء، آیه 59. "دستورات خدا و رسول و صاحبان امر را اطاعت کنید". و مقصود از "اولی الامر" در این آیه قطعا ائمه معصومین (ع) می‎باشند. زیرا:

الف: امر به اطاعت کسی به طور مطلق و غیرمشروط به هیچ شرطی، جز نسبت به معصوم، از خداوند حکیم صحیح نیست؛ زیرا غیرمعصوم در معرض خطا و گناه می‎باشد و بر خداوند حکیم قبیح است امر به اطاعت مطلق از کسی کند که در معرض لغزش و خطا و گناه می‎باشد.

بنابر نظر عده ای از دانشمندان و مفسرین اهل سنت نیز مراد از "اولی الامر" در آیه شریفه همان ائمه معصومین (ع) می‎باشند؛ از باب نمونه:

ناوبری کتاب