صفحه ۶۳

اشارات قرآن به امام زمان (عج)

نویسنده مذکور ادعا کرده است که:

"در قرآن هیچ خبری از این امام زمان کذایی نیست مگر به زور تحریف آیات و تأویل آن به روش باطنیه [...]".

این ادعا از چند جهت مردود است:

اول: عدم لزوم ذکر تمام معارف دینی در قرآن

الف: دلیلی بر لزوم ذکر شدن هر موضوعی بعینه در قرآن وجود ندارد؛ و مقصود از آیه شریفه: (و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین)سوره انعام، آیه 59. "هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین وجود دارد" و نیز آیه: (ما فرطنا فی الکتاب من شئ)سوره انعام، آیه 38. "ما چیزی را در کتاب کم نگذاشتیم" در صورتی که منظور از "کتاب" قرآن مجید باشد - نه کتاب تکوینی و نظام هستی - چه بسا این است که هرآنچه در امر هدایت انسان مورد نیاز است - که هدف اصلی از انزال کتب آسمانی همین است - در قرآن که آخرین کتاب آسمانی است وجود دارد.

ناوبری کتاب