صفحه ۵۹

بنابر آنچه در این فصل بیان شد مطابق آیات قرآن، سنت پیامبر(ص) حجت می‎باشد؛ و براساس سنت پیامبر(ص) عترت آن حضرت نیز در کنار قرآن حجت می‎باشند. بنابراین هدایت الهی منحصر به قرآن نمی باشد.

و به نظر می‎رسد نویسنده جزوه مورد بحث علیرغم این که خود را از اهل سنت می‎داند، از آن گروه قلیل از ایشان باشد که با سنت و عترت پیامبر(ص) عناد و دشمنی دارند؛ وگرنه اکثر اهل سنت، هم معتقد به سنت پیامبر(ص) هستند و هم دوستدار و محب اهل بیت (ع) می‎باشند؛ و کتاب های آنان گواه بر این مطلب است.

ناوبری کتاب