صفحه ۵۲

یک شربت شیر خورد و از دنیا رفت، و در طائف دفن شد".انی رأیت البارحة فی النوم موسی بن عمران (ع) فقال: یا جندل أسلم علی محمد خاتم الانبیاء واستمسک الاوصیاء من بعده...ثم قال: أخبرنی یا رسول الله عن أوصیائک من بعدک ... قال (ص): اوصیائی الاثناعشر. قال جندل: هکذا وجدنا فی التوراة و قال: یا رسول الله سمهم لی. فقال: أولهم سیدالاوصیاء أبوالائمة علی ... ثم قال: و یکون آخر زادک من الدنیا شربة لبن تشربه...". (ینابیع المودة، ج 3، ص 285).

4 - صاحب کتاب مقتضب الاثر از طریق اهل سنت از امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه: (و علی الاعراف رجال...)سوره اعراف، آیه 46. نقل می‎کند که فرمود:

"آنان اوصیاء از آل محمد و دوازده نفر هستند؛ کسی خدا را نمی شناسد مگر به آنان شناخت داشته باشد و..."."هم الاوصیاء من آل محمد الاثنی عشر، لایعرف الله الا من عرفهم و عرفوه

5 - ابوالطفیل می‎گوید: از علی (ع) شنیدم که گفت:

"پیامبر(ص) به او فرمود: ای علی ! تو وصی من و [...] امام و پدر یازده امام هستی؛ امامانی که پاک و معصوم می‎باشند و مهدی از آنان خواهد بود که زمین را پر از قسط و عدالت خواهد کرد...".ابوالطفیل عن علی (ع): "قال رسول الله (ص): یا علی انت وصیی

6 - ابوالطفیل می‎گوید: از علی (ع) شنیدم که می‎فرمود:

ناوبری کتاب