صفحه ۵۰

آنها را به کشتی نوح تشبیه می‎کند و راجع به آنها می‎فرماید: "من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق" "هر کس سوار آن شد نجات پیدا کرد و هر کس آن را رها نمود غرق شد" می‎توانند همانند سایر افراد بوده و قول و فعلشان برای دیگران معتبر نباشد؟!

بنابراین اگر شیعه در مسائل اصول و فروع دین به سنت عترت پیامبر(ع) احتجاج می‎کند، در حقیقت به سنت پیامبر(ص) تمسک نموده است و تمسک به سنت پیامبر(ص) نیز تمسک به قرآن می‎باشد.

بخش سوم: تصریح پیامبر (ص) بر نام ائمه (ع)

روایاتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که علاوه بر تصریح نسبت به دوازده خلیفه بعد از خود، با ذکر نام اسامی دوازده خلیفه یا با این بیان که اولین آنان علی (ع) و آخرشان مهدی (ع) است و یا اینکه اولشان علی (ع) و آخرشان فرزند نهم از صلب حسین (ع) است، مقصود خود را از دوازده خلیفه بیان می‎کنند.

و اینک بخشی از روایات اهل سنت:

1 - در کتاب ینابیع المودة از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمود:

"همانا خلفا و اوصیای من که حجت های خدا بر مردم بعد از من هستند، دوازده نفر می‎باشند، اولین آنان علی و آخرینشان فرزندم..."."ان خلفائی و أوصیائی حجج الله علی الخلق بعدی اثناعشر أولهم علی و آخرهم ولدی

ناوبری کتاب