صفحه ۴۸

11 - روایت معروف از پیامبر(ص):

"من شهر علم هستم و علی درب آن می‎باشد"."أنا مدینة العلم و علی بابها". (المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 126؛ مجمع الزوائد، ج 9، ص 114؛ المعجم الکبیر، ج 11، ص 65 و 66؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی، ج 5، ص 110؛ کنز العمال، ج 13، ص 148؛ و تهذیب الاثار، طبری، ج 1، ص 90، حدیث 181).

12 - روایت منقول از پیامبراکرم (ص) که می‎فرماید:

"ستارگان وسیله امان اهل زمین و حفظ آنان از غرق شدن هستند، و اهل بیت من وسیله امان و حفظ امت من از اختلاف می‎باشند؛ پس اگر قبیله ای با اهل بیت من مخالفت کرد پراکنده می‎شود و جزو حزب ابلیس می‎گردد.""النجوم أمان لاهل الارض من الغرق، و أهل بیتی أمان لامتی من الاختلاف؛ فاذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس." (مستدرک الصحیحین، ج 3، ص 149؛ الصواعق المحرقة، ص 91، 111 و 140؛ نظم دررالسمطین، ص 234؛ ینابیع المودة، ص 21 و 22؛ فیض القدیر، ج 6، ص 297؛ گفتنی است این حدیث در کتاب: "الکشاف المنتقی"، صفحه 404 و 405 به نقل از متجاوز از سی وپنج کتاب دیگر از اهل سنت نقل شده است.)

13 - روایتی که عمربن خطاب از پیامبراکرم (ص) نقل کرده است که آن حضرت فرمود:

"حب علی برائت از آتش جهنم است.""حب علی براءة من النار". (الفردوس، ج 2، ص 226؛ کنوز الحقائق، ج 1، ص 117؛ مناقب سیدنا علی، ص 33؛ ینابیع المودة، ص 211 و 300).

14 - مقدادبن الاسود می‎گوید که از پیامبر اکرم (ص) شنیدم که می‎فرمود:

ناوبری کتاب