صفحه ۴۷

8 - روایت منقول از پیامبر(ص) درباره حضرت علی (ع):

"تو برادر و وصی و خلیفه من هستی؛ پس ای مردم حرف او را گوش کنید و او را اطاعت نمایید"."أنت أخی و وصیی و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له و أطیعوا... ." (مسند احمد حنبل، ج 1، ص 159؛ تاریخ الامم و الملوک (تاریخ طبری)، محمدبن جریر طبری، ج 2، ص 63).

9 - روایت معروف از پیامبر(ص):

"علی با حق و حق با علی است، هر کجا علی باشد حق همانجا است"."علی مع الحق و الحق مع علی، یدور حیثما دار". (تاریخ مدینة دمشق، ج 42، ص 449)؛ همین مضمون در صحیح ترمذی، ج 5، ص 398؛ فرائدالسمطین، ج 1، ص 176 و 177، احادیث 138 تا 142؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 18، ص 72 در شرح نامه 77، و... آمده است. فخر رازی نیز در تفسیر خود می‎نویسد: "و من اقتدی فی دینه بعلی ابن ابیطالب فقد اهتدی، و الدلیل علیه قوله (ص): اللهم أدر الحق مع علی حیث دار" (ر.ک : التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج 1، ص 205)

10 - روایت ام سلمة که گفت: از پیامبر(ص) شنیدم که می‎فرمود:

"علی با قرآن است و قرآن با علی، و هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض به من برگردند"."علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض." (المناقب، خوارزمی، ص 177).

ناوبری کتاب