صفحه ۴۳۵

- مصابیح السنة، حسین بن مسعود البغوی، محمدعلی صبیح، مصر، 2 جلد، چاپ دوم.

- مصباح الظلام، محمدرضا بن عباس الطبسی، انتشارات بلوریان، 1 جلد.

- مصلح آخرالزمان (اولین سمپوزیوم بین المللی اسلام و مسیحیت)، سید حسن ابطحی، نشر حاذق، قم، 1جلد، چاپ دوم.

- مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت، سیدهادی خسروشاهی، اطلاعات، تهران، 1 جلد، چاپ دوم.

- المصنف، ابی بکر عبدالرزاق الصنعانی، المجلس العلمی، 11 جلد، با تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی.

- معجم الرجال، سید ابوالقاسم خوئی، مرکز نشر آثار شیعه، قم، 23 جلد، چاپ چهارم.

- المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد الطبرانی، دار احیاء التراث العربی، عراق، 25 جلد، با تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی، چاپ دوم.

- مقتضب الاثر، احمد بن عیاش الجوهری، مکتبة الطباطبائی، قم، 1 جلد.

- مقتل الحسین، موفق بن احمد الخوارزمی، مکتبة المفید، قم، 2 جلد در 1 مجلد، با تحقیق شیخ محمد سماوی.

- مقدمه ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، جلد اول، ترجمه محمد پروین گنابادی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، 1362 ش.

- مناقب آل ابی طالب، ابن شهرآشوب، حیدریه، نجف، 3 جلد [(خ - ل) علامه، قم، 4 جلد].

- مناقب الامام علی بن ابی طالب، ابن مغازلی الشافعی، علمیه، قم، با ترجمه جواد آیت الله زاده، 1 جلد.

- مناقب سیدنا علی، درویش الفقیر العینی، حیدرآباد، 1352.

- المناقب، الموفق بن احمد الخوارزمی، جامعه مدرسین، قم، 1 جلد، با تحقیق شیخ مالک المحمودی، چاپ دوم.

- منتخب الاثر، لطف الله صافی گلپایگانی، 3 جلد، چاپ اول.

- منتهی الامال، شیخ عباس قمی، هجرت، 2 جلد.

ناوبری کتاب