صفحه ۴۲۹

- تاریخ بغداد، احمدبن علی الخطیب البغدادی، دارالکتب العلمیة، بیروت، 14 جلد، با تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، چاپ اول.

- تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، دارالفکر، بیروت، 70 جلد، با تحقیق علی شیری.

- تاریخ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب (یعقوبی)، دارالصادر، بیروت، 2 جلد.

- التبیان فی تفسیر القرآن، محمدبن الحسن الطوسی (شیخ طوسی)، مکتب الاعلام الاسلامی، 10 جلد، چاپ اول، 1409.

- تحف العقول، ابن شعبة الحرانی، جامعه مدرسین، قم، با تحقیق علی اکبر غفاری، 1 جلد، چاپ دوم.

- تفسیر العیاشی، محمدبن مسعودبن العیاش السلمی السمرقندی، علمیه اسلامیه، تهران، 2 جلد، با تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی.

- تفسیر علی بن ابراهیم، علی بن ابراهیم القمی، اعلمی، بیروت، 2 جلد، چاپ دوم.

- التفسیر الکبیر، محمدبن عمر الفخر الرازی، دارالکتب العلمیة، تهران، 16 جلد، چاپ دوم.

- تفسیر نورالثقلین، عبدعلی بن جمعة العروسی الحویزی، اسماعیلیان، قم، 5 جلد، با تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، چاپ چهارم.

- تورات، ترجمه فارسی از زبانهای عبرانی و کلدانی، انجمن پخش کتب مقدسه.

- توضیح المقال فی علم الرجال، ملاعلی کنی، دارالحدیث، قم، 1 جلد.

- تهذیب الاثار، محمدبن جریر الطبری، الصفا، عربستان، 2 جلد.

- تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی، دارالفکر، 12 جلد، چاپ اول.

- جامع الرواة، محمدبن علی الاردبیلی الغروی الحائری، مکتبة المحمدی، قم، 2 جلد.

- الجامع الصحیح (صحیح مسلم)، مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، دارالفکر، بیروت، 8 جلد.

- الجامع الصغیر، جلال الدین السیوطی، دارالفکر، بیروت، 2جلد، چاپ اول.

- جلاءالعیون، محمدباقر مجلسی، کتابفروشی اسلامی، تهران، 1 جلد.

- الحاوی للفتاوی، جلال الدین السیوطی، دارالکتاب العربی، بیروت، 2 جلد.

ناوبری کتاب