صفحه ۴۲۲

از زمان خود پیامبر موضوع مهم حضرت مهدی (عج) و اینکه او فرزند نهم امام حسین (ع) می‎باشد و دارای عمر طولانی و غیبت طولانی می‎باشد، و اینکه پس از ظهور زمین را پر از عدل و داد می‎نماید، و علامتها و نشانه های قبل از ظهور آن حضرت به نحو تفصیل نقل شده است.

و اینکه ملقب شدن "جعفر" عموی آن حضرت به لقب "کذاب" فقط به خاطر تکذیب آن حضرت بوده است ثابت نیست، و مخالفت چند نفر به عقیده وجود آن حضرت آسیبی نمی رساند؛ در طول تاریخ بسیاری از افراد حتی با بدیهیات اولیه نیز به خاطر اغراض سیاسی یا اقتصادی مخالفت کرده اند.

ج 2 - با توجه به مطالب یادشده وجود و بقای آن حضرت با برهان عقلی و نقلی به اثبات می‎رسد، و در این گونه امور که اخبار متواتره از زمان خود پیامبراکرم (ص) نسبت به آن وارد شده اگر اجماع هم محقق شود به اصطلاح "اجماع مدرکی" است؛ و معیار، مدرک آن می‎باشد؛ و با توجه به براهین عقلی و اخبار کثیره متواتره چیزی بیش از مرتبه علم و یقینی که معمولا از راه اجماع حاصل می‎شود به دست می‎آید.

بنابراین وجود امام زمان (عج) فرضیه ای نیست که مرهون خفقان و ترور و امثال آنها باشد، بلکه مرهون عقل سلیم و نقل مسلم است.

و به نظر اینجانب نمی توان کسی را که بدون اهانت، به نقد و نظر علمی در موضوعات مختلف می‎پردازد مورد اهانت قرار داد، چه رسد به تکفیر و یا ترور. کسانی که این کارها را انجام می‎دهند علاوه بر

ناوبری کتاب