صفحه ۴۱۶

می باشد" و نظیر این تعبیرات، به ترتیب حروف تهجی ذکر می‎کنم".همان، ص 53 تا 133.

در ادامه ایشان به ترتیب ذکر شده نام راویان بسیاری را مفصلا بیان می‎کند.

و در همین باره در کتاب "المبادی العامة للفقه الجعفری" به نقل از کتاب "الاضواء علی السنة المحمدیة" از استاد محمود ابوریه - از علمای اهل سنت - آمده است: بسیاری از محدثین به ضعف و جرح رجال و اسناد صحیح بخاری و صحیح مسلم تصریح کرده اند و تندترین کلام را در مورد آنان اظهار نموده اند.المبادی العامة للفقه الجعفری، هاشم معروف الحسنی، ص 93.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

ناوبری کتاب