صفحه ۴۱۵

2 - در مواردی که روایتی از فرد ضعیف نقل شده و او در نام با فرد موثق مشترک می‎باشد، روایت به شکل مبهم نقل می‎شود که خواننده متوجه نشود روایت از شخص ضعیف نقل شده است. در ادامه ایشان به تفصیل مواردی از تدلیس در نقل روایت را از کتاب صحیح بخاری به نقل از ابن حجر و ذهبی نقل می‎نماید.همان، ص 51 تا 53.

مرحوم مظفر چهارمین خدشه را این گونه بیان می‎کند:

"اکثر راویان آنها توسط خود محدثین اهل سنت مورد جرح و مذمت قرار گرفته اند و متهم به کذب و مانند آن شده اند، تا آنجا که یحیی بن سعید القطان که از بزرگان علمای رجال اهل سنت می‎باشد گفته است: من اگر در مقام نقل روایات بخواهم از کسی که مورد رضایت من باشد نقل کنم فقط از پنج راوی نقل می‎کنم؛ و همین مطلب را ذهبی نیز از او نقل نموده است".همان، ص 53.

سپس مرحوم مظفر می‎افزاید:

"من راویان صحاح ششگانه را که حداقل دو نفر از علمای رجال اهل سنت آنها را مورد طعن و مذمت شدید قرار داده اند و آنها را متهم به کذب نموده و یا درباره آنها گفته اند: "متروک"، "هالک"، "حدیثش نوشته نمی شود"، "به او اعتنا نمی شود"، "جدا ضعیف است" یا "اجماع بر ضعف او

ناوبری کتاب