صفحه ۴۱۴

هیچ گونه مدح یا مذمتی نسبت به آن جماعت دیده نمی شود...".همان، ص 49 و 50.

مرحوم مظفر دومین خدشه نسبت به روایات صحاح ششگانه را چنین بیان می‎کند:

"بسیاری از روایات این کتابها مشتمل بر مطالب کفرآمیز می‎باشد، نظیر تجسم و دارای مکان بودن خداوند و اثبات حدوث و تغییر و انتقال و یا عروض عوارض مانند خنده و نظیر آن برای خداوند. تا آنجا که روایت کرده اند که خداوند پای خود را داخل آتش جهنم می‎کند و آن را از بین می‎برد [...] و مطالبی در این کتابها هست که موجب وهن پیامبران می‎باشد، تا آنجا که مطابق روایتی پیامبر اسلام در آغاز نبوت جاهل به رسالت بوده است و خدیجه و یک نصرانی او را به رسالت خود آگاه می‎کنند؛ و نیز روایاتی که مشتمل بر خرافات و امور منکر می‎باشند در این کتابها بسیار دیده می‎شود...".همان، ص 51.

مرحوم مظفر سومین خدشه را تدلیس در نقل روایات می‎داند و مواردی از آن را ذکر می‎کند؛ از جمله:

1 - روایت را با اینکه توسط شخص غیرمقبول از شخص مقبول نقل شده، بدون ذکر واسطه از آن فرد مقبول نقل می‎کنند.

ناوبری کتاب