صفحه ۴۱۳

علمای اهل سنت هستند - مسلم را در موارد متعددی از جمله کیفیت جمع آوری و بی اعتباری مطالب کتاب او مورد انتقاد قرار داده اند.همان.

مرحوم مظفر در رابطه با سنن ابن ماجه می‎نویسد:

"ابن حجر و حافظ ابی الحجاج المزی درباره کتاب سنن ابن ماجه گفته اند: در این کتاب روایاتی وجود دارد که جدا ضعیف می‎باشند، تا آنجا که "سری" و "حافظ ابی الحجاج المزی" می‎گویند: هرگاه روایتی را فقط ابن ماجه نقل کند معمولا ضعیف خواهد بود".همان، ص 48.

ایشان به نقل از ابن حجر و ذهبی درباره صحیح بخاری چنین آورده:

"بخاری در کتاب صحیح خود از جماعتی روایت نقل می‎کند که خودش آنان را در جای دیگر تضعیف نموده است - و سپس آنان را نام می‎برد -".همان.

سپس مرحوم مظفر مواردی را برمی شمارد که ابی داود، نسائی و ترمذی افرادی را مورد طعن قرار می‎دهند و در عین حال از آنان روایت نقل می‎کنند.همان، ص 49. و درباره بخاری و مسلم می‎افزاید که:

"در مورد بخاری و مسلم که از بزرگان محدثین اهل سنت هستند گفته شده که در موارد زیادی روایتی را به صرف نقل یک یا چند راوی از جماعتی، آن را به جماعت نسبت می‎دهند در صورتی که آن جماعت مجهول الحال هستند و

ناوبری کتاب