صفحه ۴۱۲

پاسخ

اولا: صرف ضعیف بودن تعدادی روایت در هر کتابی نمی تواند دلیل بر بی اعتباری تمام روایات آن کتاب باشد، بلکه با معیارهایی که در جای خود بیان شده باید روایات صحیح را از غیرصحیح تشخیص داد؛ یکی از این معیارها عرضه روایات بر قرآن و عدم تعارض آنها با کتاب خدا و سنت قطعی پیامبر(ص) است.

ثانیا: از این گونه روایات ضعیف که در سند یا متن آن اشکالی هست در کتب روایی اهل سنت و حتی صحاح ششگانه آنها - صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داود و سنن ابن ماجه - نیز به وفور وجود دارد.

در این رابطه به تحقیق دانشمند و محقق فقید مرحوم مظفر در کتاب دلائل الصدق مراجعه نمایید. نامبرده می‎نویسد:

"روایات اهل سنت برای اثبات مطالب مورد نظر آنان کافی و صالح نمی باشد، زیرا صحیح ترین روایات آنان در صحاح ششگانه ضبط شده است در صورتی که این صحاح از چهار نظر مورد خدشه و اشکال می‎باشد".دلائل الصدق، ج 1، ص 47.

ایشان اولین خدشه را در کیفیت جمع آوری این صحاح و وضعیت جمع کنندگان آنها می‎داند و یادآور می‎شود که: ابن حجر در کتاب "تهذیب التهذیب" و ذهبی در کتاب "المیزان" - با اینکه هر دو از

ناوبری کتاب