صفحه ۴۰۵

تواریخ - که جزئیات وخصوصیات ظاهری آن حضرت در آنها نقل و ضبط شده است - چنین مطلبی نیامده است.

از طرفی پیامبر(ص) بنا به نص قرآن از جنبه ظاهری بشری است مثل سایر انسانها، جز اینکه به او وحی می‎شود؛ در این رابطه به آیات زیر توجه شود:

1 - (قل انما أنا بشر مثلکم یوحی الی أنما الهکم اله واحد)سوره کهف، آیه 110؛ سوره فصلت، آیه 6. "- ای پیامبر - بگو من بشری هستم مانند شما، جز اینکه به من وحی می‎شود که خدای شما خدایی است یگانه".

و لازمه بشر بودن پیامبر(ص) این است که تمام جهاز بدنی و ظاهری او همانند دیگران باشد.

2 - (و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا أنزل الیه ملک فیکون معه نذیرا)سوره فرقان، آیه 7. "و - منکرین رسالت - گفتند: این چه پیامبری است که غذا می‎خورد و در - کوچه و - بازارها راه می‎رود؟ چرا ملکی به سوی او نازل نشد تا با او انذار نماید؟"

این آیه در مقام رد تعجب منکرین رسالت پیامبر(ص) می‎باشد؛ آنان رسالت را منافی با داشتن صفات بشری همچون غذاخوردن و راه رفتن در کوچه و بازار می‎دانستند. پس صریح است در اینکه پیامبر(ص) هم بشر است و هم رسول و متصل به وحی و غیب.

3 - در مورد حضرت نوح (ع) آمده است: (فقال الملا الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم یرید أن یتفضل علیکم...)سوره مؤمنون، آیه 24. "اشراف

ناوبری کتاب