صفحه ۴۰۱

به گناهان رو آوردند و به ارزشهای معنوی پشت کردند و عزت و شرف آنان از بین رفت و صندوق را نیز خداوند از آنان گرفت (و با نیروهای غیبی آن را حفظ نمود) تا زمانی که از یکی از پیامبران خود خواستند که از خدا بخواهد که طالوت را پادشاه آنان قرار دهد تا با جالوت بجنگد و آن پیامبر به آنان گفت: نشانه پادشاهی او این است که خداوند صندوق را مجددا به شما برگرداند...".تفسیر المیزان، ج 2، ص 297.

تشبیه سلاح و زره پیامبر (ص) به تابوت السکینة

بنابراین تشبیه سلاح رسول الله (ص) به صندوق حضرت موسی (ع) در روایت امام رضا(ع) تشبیهی بسیار مناسب و جالب است، و مصداق دیگری است برای روایات منقول از طریق اهل سنت و شیعه که سنن و حوادث امتهای پیشین در امت اسلامی نیز دیده خواهد شد. در حقیقت همان گونه که حضرت موسی (ع) صندوق حامل الواح و آثار نبوت و زره خود و مواریث سایر پیامبران را فقط به وصی خود یوشع (ع) تحویل داد، پیامبر اسلام (ص) نیز ودایع نفیس خود که از آن جمله است سلاح و زره خود را فقط به دست اوصیای خود می‎دهد. در روایات ذکر شده در کافی الکافی، ج 1، ص 284. موضوع "فضل" و "وصیت" نیز از علائم امامت شمرده شده است.

و مقصود از اینکه زره رسول الله (ص) به اندازه قامت امام (ع) می‎باشد، بر فرض اینکه ظاهر آن مقصود باشد، این است که اگر امام (ع)

ناوبری کتاب