صفحه ۴۰

و صاحب کتاب "غایة المرام" روایت فوق را با هشتاد سند از طریق اهل سنت نقل کرده است.غایة المرام، چاپ قدیم، مقصد اول، باب 16، ص 79. و ابن عقده - از علمای زیدیه - کتابی در این باره تألیف کرده و در آن صد و پنج طریق و سند برای این حدیث ذکر کرده است.همان، ص 90.

و صاحب الغدیر مرحوم علامه امینی راویان حدیث "غدیر" را که همگی از اصحاب پیامبر(ص) بوده اند صد و ده نفر نقل کرده؛الغدیر، ج 1، ص 14 تا 60. و راویانی را که جزو تابعین (نسل بعد از اصحاب) بوده و همگی در قرن اول زندگی می‎کرده اند تا هشتاد و چهار نفر برشمرده است.همان، ص 62 تا 72. و سپس به ذکر طبقات علما و راویان اهل سنت که از قرن دوم تا قرن چهاردهم حدیث غدیر را نقل کرده اند پرداخته است و تعداد آنان را با استناد به نوشته ها و کتابهایشان تا سیصد و شصت نفر رسانده است.همان، ص 73 تا 151.

و تعداد مؤلفین شیعه و سنی را که منحصرا درباره حدیث غدیر تألیف مستقلی داشته اند تا بیست و شش نفر برشمرده که اکثر آنان از اهل سنت می‎باشند.همان، ص 152 تا 157. ضمنا نامبرده تعداد راویان اهل سنت را که پس از نقل حدیث غدیر جریان تبریک و تهنیت گفتن به حضرت علی (ع) را نقل کرده اند به شصت نفر رسانده است.همان، ص 272 تا 283. یادآوری می‎شود جهت اطلاع بیشتر از أسناد حدیث غدیر از طرق اهل سنت و معنای متن آن و پاسخ به شبهاتی که ایراد شده است و نیز مواردی که حضرت امیر(ع) در فرصتهای مختلف و نیز حضرت زهرا(س) و حضرت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و نیز بعضی از خواص شیعیان برای اثبات امامت حضرت علی (ع) و حتی عمروعاص، ابوهریرة، عمربن عبدالعزیز و مأمون عباسی برای اثبات فضیلت آن حضرت به حدیث غدیر تمسک و استدلال نموده اند. ر.ک : الغدیر، ج 1، ص 9 تا 213.

ناوبری کتاب