صفحه ۳۹۹

یجوز و فیما لایجوز واحد": حکم چیزهای مشابه و همانند در جواز و عدم جواز یکسان است.

بنابراین غسل دادن امام توسط فرزند هشت ساله و حاضر شدن امام از مکان دوری به نزد امامی که از دنیا رفته است، با توجه به امور خارق العاده ذکر شده نباید موجب استبعاد و انکار قرارگیرد.

4 - سلاح و زره پیامبر (ص) نشانه امامت

نویسنده می‎گوید:

"اینها [شیعه ] مدعی هستند که امام به اندازه زره رسول خدا می‎گردد، و سلاح رسول پیش او می‎گردد".

موضوع سلاح رسول الله (ص) در دو مورد در کتاب کافی ذکر شده است.الکافی، ج 1، ص 284 و ص 379. و موضوع زره پیامبر(ص) و مساوی بودن با قامت امام نیز در دو مورد از کتاب کافی ذکر شده است.همان، ص 308 و ص 389.

در مورد سلاح رسول الله (ص) در کافی از امام رضا(ع) نقل شده که فرمودند:

"برای امام نشانه هایی هست [...] و از آن جمله سلاح - رسول الله - و این سلاح برای ما همچون تابوت در بنی اسرائیل می‎باشد، و هر کجا این سلاح باشد همانجا امامت خواهد بود".همان، ص 284.

و در کافی بابی با همین عنوان وجود دارد.همان، ص 238.

ناوبری کتاب