صفحه ۳۹۷

"امام علامتهایی دارد و یکی از آنها این است که او بزرگترین فرزند پدرش می‎باشد[...]".همان، ص 284، حدیث 1.

این مضمون نمی تواند به نحو کلی مقصود باشد؛ زیرا - علاوه بر اینکه در روایت ششم همین باب امام صادق (ع) فرموده: "امامت در فرزند بزرگ می‎باشد به شرط آنکه در او عیبی و اشکالی نباشد"همان، ص 285، حدیث 6. و قهرا با این روایت کلیت و اطلاق روایت منقول از حضرت رضا(ع) مقید خواهد شد - این مضمون معارض است با روایاتی که از پیامبر(ص) نقل شد که اسامی ائمه (ع) را ذکر فرموده است. شاید روایت منقول از حضرت رضا(ع) ناظر به موارد اکثر و یا ائمه بعد از خودشان باشد.

3 - غسل امام فقط توسط امام

او می‎نویسد:

"آنها مدعی هستند جسد امام را جز امام غسل نمی دهد".

این مضمون در کافی ضمن چند حدیث از امام رضا(ع) نقل شده است؛ در یکی از این احادیث آمده است:

"این سنت موسی بن عمران است".همان، ص 385، حدیث 2.

یعنی پیامبر و امام را جز وصی او غسل نمی دهد.

نویسنده مضمون فوق را در چند مورد خلاف واقع دانسته است:

اول - در مورد موسی بن جعفر(ع) که هنگام وفات، فرزندش حضرت رضا(ع) غایب بود و در مدینه زندگی می‎کرد.

ناوبری کتاب