صفحه ۳۹۰

"معاویه برای پیوستن عبیدالله بن عباس به سپاه خود یک میلیون درهم پاداش قرار داده بود...".تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 214؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 16، ص 42.

بدیهی است همین وعده ها برای افراد مؤثر دیگر نیز وجود داشته است. و شاید علت اصلی پیوستن عبیدالله به معاویه نیز همین وعده او بوده است.

به دنبال پیوستن عبیدالله بن عباس به معاویه، اصحاب امام حسن (ع) که بزرگترهایشان همراه عبیدالله بودند به دنبال اشراف و فامیل دارها مخفیانه به سوی معاویه روانه شدند.شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 4، ص 8. در فاصله کوتاهی عدد فراریان میدان جنگ و خیانتکاران به خدا و پیامبر(ص) و فرزند پیامبر به هشت هزار نفر بالغ شد.تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 191؛ و روضة الشهداء، ص 115. آری هشت هزار از دوازده هزار نفر [یعنی دوسوم لشکر امام ]. این شکافی هولناک در حصار اردوگاهی بود که در برابر شصت هزار دشمن سرسخت جبهه بسته بود.صلح الحسن، راضی آل یاسین، ص 147 و 148.

با این وضع قابل انکار نیست که صلح امام حسن (ع) کاملا به مصلحت شیعیان و کشور اسلامی بوده است و از کشته شدن هزاران مسلمان بدون رسیدن به پیروزی جلوگیری کرده است. در تاریخ آمده است:

"امام حسن (ع) در جواب مردی که به قرارداد صلح اعتراض کرده و گفته بود آیا در این کار به راه انصاف رفته ای، فرمود: آری ! و من از این ترسیدم که در روز قیامت هفتاد یا هشتاد

ناوبری کتاب