صفحه ۳۸۹

می‎خواستند به هر حیلتی با معاویه بجنگند.الارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 10. (هرچند با شکست امام حسن (ع".

در این رابطه مرحوم شیخ راضی آل یاسین می‎نویسد:

"ما با اینکه این سخن را تا حدودی تصدیق می‎کنیم اما نمی توانیم آن را به کلی بپذیریم [...] ای بسا که اساسا خوارج با پیوستن به لشکر امام دارای هدف دیگری بودند [...] روابط خوارج با امام حسن (ع) و پدر بزرگوارش نمی تواند ما را به این گروه خوشبین سازد [...] اگر به راستی منظور آنان از پیوستن به سپاه امام حسن (ع) جنگیدن با معاویه بود و به خود آن حضرت نظر سوئی نداشتند، پس چرا هرگز شورشی دسته جمعی از آن گونه که در مقابل علی (ع) داشتند در مقابل معاویه نداشتند؟![...]".صلح الحسن، ص 130.

2 - تأثیر القائات و شایعات معاویه در سپاه امام (ع)؛ در این باره ابن ابی الحدید به تأثیر شایعه صلح امام با معاویه اشاره کرده و می‎گوید:

"در نامه ای معاویه به عبیدالله بن عباس که فرمانده سپاه امام بود نوشت: همانا حسن به زودی ناگزیر از صلح خواهد شد. برای تو بهتر است که در این راه پیشقدم باشی نه تابع...".شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 16، ص 42.

3 - در مورد تأثیر وعده های مادی معاویه در تاریخ یعقوبی چنین آمده است:

ناوبری کتاب