صفحه ۳۸۷

2 - در نامه معاویه به امام (ع) آمده است:

"... نومید باش از اینکه بتوانی در ما فتوری پدید آوری...".همان، ص 13.

3 - ابن ابی الحدید می‎نویسد:

"حسن بن علی (ع) حقوق سپاهیان را صددرصد افزایش داد...".همان، ص 12.

بدیهی است افزایش حقوق سپاهیان زمینه سازی برای جنگ می‎باشد.

4 - ابن ابی الحدید می‎نویسد:

"آنگاه حسن بن علی با سپاه عظیم و ساز و برگ کامل حرکت کرد، مردم بیرون آمدند و اردوگاه ساختند و آماده حرکت شدند، و حسن بن علی به اردوگاه آمد و مغیرة بن نوفل را بر کوفه گماشت [...] چون به دیر عبدالرحمن رسید سه روز توقف کرد تا مردم جمع شدند، سپس عبیدالله بن عباس را فراخواند و به او گفت: "هان ای پسر عمو! اینک دوازده هزار از سواران عرب و پارسایان شهر را با تو می‎فرستم [...]".همان، ص 14.

همچنین ابن ابی الحدید می‎نویسد:

"... حسن بن علی بعضی از مردم را بر کاهلی و سستی در جهاد نکوهش و ملامت نمود... و آنگاه خود پیش از دیگران به صفوف جنگ در اردوگاه پیوست... کاهلی و سنگینی بعضی از مردم برای جنگ معلول تبلیغات شام یا

ناوبری کتاب