صفحه ۳۷۹

شجاعت ائمه (ع) و رابطه آنان با
حکام ستمگر و قیام کنندگان علیه حکام

نویسنده در خلال نوشته اش موضوع شجاعت ائمه (ع) را به این بیان نقد می‎کند که:

"بعد از حسین بن علی - برحسب روایات شیعه - هیچ کدام از آنها بدین صفت مشهور نبوده اند [...] هیچ کدام آنها بر علیه حکام و سلاطین قیام نکردند، بلکه بعضی از آنها به پیروی و ولاء به آنها اعتراف نموده و بعضی از آنها از نصرت و یاری عموزاده هایشان که بر علیه امرا و حکام قیام می‎کردند کوتاهی نموده و کنج سلامت را ترجیح می‎دادند [...] و آنچه را که امام حسن انجام داد و در باره او گفته اند مشهور و معروف است مردم او را مذل المؤمنین لقب دادند [...]".

شبهات مطرح شده فوق در چند بخش قابل پاسخ است:

اول: وظیفه اساسی امامان (ع)

باید به این نکته مهم توجه داشت که در حوزه تشریع وظیفه اساسی و اصلی ائمه (ع) زنده نگاه داشتن معارف قرآن و اسلام و بسط و گسترش آن و جلوگیری از تحریف و تفسیر نادرست آن می‎باشد؛ تنها وظیفه ائمه مبارزه و جنگ با حکام ستمگر نبوده که اشکال شود چرا بعضی از

ناوبری کتاب