صفحه ۳۷۵

2 - تجلیل امام صادق (ع) از خواص اصحاب خود

ضمن روایات متعددی امثال زراره، ابوبصیر و همفکران آنان از طرف امام صادق (ع) با تعبیرات مختلف و جالبی مورد مدح و تمجید و تکریم قرار گرفته اند. از باب نمونه:

1 - با دو سند مختلف از امام صادق (ع) نقل شده است:

"زراره، محمد بن مسلم، برید بن معاویة و الاحول بهترین مردم نزد من هستند در دنیا و آخرت".همان، ج 1، ص 347، حدیث 215؛ و ج 2، ص 422، حدیث 325 و 326.

2 - در روایت دیگری امام صادق (ع) فرمود:

"خدا رحمت کند زراره را، اگر او و نظایر او نبودند همانا احادیث پدرم از بین رفته بود".همان، ج 1، ص 347، حدیث 217.

3 - در روایت دیگری امام صادق (ع) فرمود:

"زراره، ابوبصیر، محمد بن مسلم و برید از جمله کسانی هستند که خداوند در مورد آنان فرمود: (والسابقون السابقون، اولئک المقربون)سوره واقعه، آیه 10 و 11. "سبقت گیرندگان (در دنیا) سبقت گیرندگان (در آخرت) هستند؛ و اینانند مقربان".رجال کشی، ج 1، ص 348، حدیث 218.

4 - و در نقل دیگری امام صادق (ع) فرمود:

"کسی جز زراره، ابوبصیر، محمد بن مسلم و برید بن معاویة

ناوبری کتاب