صفحه ۳۶۳

پس از اخبار آن حضرت به کشته شدن او در جنگ با خوارج، اصحاب حضرت او را در بین کشته شدگان خوارج پیدا نکردند. حضرت به آنان فرمود: به خدا قسم به من دروغ گفته نشده است.

سپس آنان تحقیق بیشتری کردند و او را پیدا نمودند و هنگامی که پیراهنش را شکافتند، چیزی شبیه پستان زن بر روی کتف او مشاهده کردند.

نمونه دوم: در جنگ نهروان، خبری به حضرت داده شد مبنی بر عبور خوارج از نهر آبی که در منطقه جنگی بود و حضرت فرمود: آنها از نهر آب عبور نکرده اند. مجددا خبر عبور کردن آنان به حضرت داده شد و ایشان همان جواب را دادند. سپس یکی از اصحاب حضرت به نام جندب بن عبدالله ازدی پیش خود گفت: اگر خوارج از نهر آب عبور کرده باشند اولین کسی که با علی قتال می‎کند من می‎باشم. او می‎گوید: وقتی به نهر آب رسیدیم دیدیم خوارج از آن عبور نکرده اند. سپس حضرت به ازدی فرمود: ای برادر آیا موضوع برای تو روشن شد؟. این سؤال حضرت دلیل آن است که ایشان از آنچه در قلب ازدی بوده آگاه بوده است.

نمونه سوم: حضرت علی (ع) از کشته شدن خود در ماه رمضان خبر داده است.

نمونه چهارم: به حضرت خبر دادند که خالدبن عویطه در وادی القری مرده است، و ایشان در حالی که روی منبر بودند فرمودند: نمرده است و او نمی میرد تا زمانی که فرمانده لشکر

ناوبری کتاب