صفحه ۳۶۲

دست به انقلاب زد و سرانجام در گوزکان کشته شد، چنان که قضیه آن معروف است.

و هرگاه کسانی جز خاندان پیامبر(ص) صاحب کرامت باشند شکی نیست آن خاندان که متصف به علم و دیانت هستند و به اخبار نبوت آگاهند و مشمول عنایت خدای تعالی می‎باشند، به طریق اولی شایسته کشف و کرامتند به سبب اصل کریمی که شاخه های پاکش بر آن گواه اند. و گاهی در میان خاندان پیامبر(ص) راست گمانی ها و پیشگویی های بسیاری نقل می‎شود بی آنکه منسوب به جفر باشد."همان، ج 1، ص 653.

سخن ملا علی قوشچی

ملا علی قوشچی که از متکلمین بسیار قوی و دقیق اهل سنت است در شرح عبارت خواجه نصیرطوسی - که در مقصد پنجم کتاب تجریدالاعتقاد در مورد خبردادن حضرت علی (ع) از غیب گفته است: "ولاخباره بالغیب" - می‎گوید:

و این خبردادن آن حضرت از غیب چند نمونه دارد:

یک : خبردادن آن حضرت از کشته شدن "ذی الثدیة" در بین خوارج نهروان است. ذی الثدیة یعنی صاحب پستان به این مناسبت نام یکی از خوارج بوده است که چیزی شبیه پستان زن روی شانه او بوده و روی آن را مو پوشانده بود و با حرکت شانه حرکت می‎کرده است.

ناوبری کتاب