صفحه ۳۶۰

"آنچه امیرالمؤمنین (ع) با فصاحت مخصوصی که دارد در این خطبه از فضائل خود برشمرده است به یک دهم آنچه پیامبر صادق (ص) درباره او فرموده است نمی رسد".

سپس می‎گوید:

"مقصود من روایاتی نیست که امامیه در رابطه با امامت آن حضرت از پیامبر(ص) نقل می‎کنند نظیر روایت غدیر و... و مانند آن، بلکه مقصود من روایاتی است که ائمه حدیث (از اهل سنت) آنها را نقل کرده اند و متضمن فضائلی است که کمترین آنها درباره دیگری نقل نشده است. این روایات را کسانی نقل کرده اند که در مورد آن حضرت متهم نیستند، ولذا روایات آنان بیشتر موجب اطمینان و سکون نفس می‎شود. و من مختصری از آن روایات را در اینجا نقل می‎کنم".

آنگاه ابن ابی الحدید بیست و چهار روایت از پیامبراکرم (ص) در مورد فضائل آن حضرت از طریق اهل سنت نقل کرده است.شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 9، ص 166.

و چه خوب بود نویسنده این روایتها را که از طریق اهل سنت نقل شده مطالعه می‎کرد و خود را به زحمت نمی انداخت که این اتهامات ناروا را (اگر از روی جهل باشد) به پیروان اهل بیت پیامبر(ص) بزند.

اظهارات ابن خلدون

ابن خلدون در مقدمه تاریخ خود در فصل مربوط به پیشگویی ها و غیب بینی ها می‎گوید:

ناوبری کتاب