صفحه ۳۵۷

می سازد و عقیده الحادی او را متزلزل می‎نماید...".همان، ج 7، ص 202.

سپس درباره فضائل و کمالات حضرت علی (ع) می‎گوید:

"اگر از جنگ و جهاد صحبت شود علی سیدالمجاهدین است؛ و اگر از موعظه و تذکر صحبت شود علی ابلغ الواعظین می‎باشد؛ و اگر صحبت از فقه و تفسیر به میان آید علی رئیس الفقهاء والمفسرین خواهد بود؛ و اگر از عدالت و توحید سخن گفته شود علی امام أهل العدل والموحدین می‎باشد...".همان، ص 203.

و به دنبال آن این شعر معروف عرب را شاهد می‎آورد:

"لیس علی الله بمستنکر ____ أن یجمع العالم فی واحد"

یعنی از خدا بعید و دور نیست که جهانی را در یک انسان جمع کند. و در شرح قسمت دیگری از آن خطبه، آنجا که حضرت فرموده است: "نحن... معادن العلم و ینابیع الحکم..." "ما هستیم معادن علم و چشمه های حکمت" می‎گوید:

"پیامبر(ص) درباره او گفت: "أنا مدینة العلم و علی بابها و من أراد المدینة فلیأت الباب" من شهر علم هستم و علی درب آن، و هر کس می‎خواهد وارد شهر علم شود باید از درب آن وارد شود. و نیز پیامبر(ص) فرمود: "أقضاکم علی" یعنی بهترین قضاوت کننده بین شما علی است. و قضاوت مستلزم داشتن علوم زیادی خواهد بود".همان، ص 219.

ناوبری کتاب