صفحه ۳۵۶

آنها باخبر کرده است. و ما در مواردی که او خبرهایی از آینده داده است تحقیق کردیم، همه آن پیشگویی ها را صادق و مطابق با واقع یافتیم".شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 7، ص 47.

سپس حدود بیست مورد از پیشگویی های آن حضرت با خصوصیات آنها و از آن جمله: شهادت خودش به دست ابن ملجم و شهادت امام حسین (ع) در کربلا را برشمرده است.

2 - در شرح خطبه 58 نهج البلاغه که حضرت علی (ع) در مورد خوارج به اصحاب خود فرموده است: "قتلگاه آنان نزدیک نهر است و از آنان ده نفر باقی نمی ماند و از شما ده نفر کشته نمی شود" نوشته است:

"این پیشگویی از قبیل اخبار به غیب با تفصیل و ذکر جزئیات است و از معجزات او می‎باشد، و این یک امر الهی است که بشر از درک آن عاجز است؛ و علی (ع) آن را از پیامبر(ص) یاد گرفت و پیامبر(ص) از طریق وحی. و علی (ع) از این مقوله چیزهایی دارد که دیگران ندارند".همان، ج 5، ص 3 و 4.

3 - در شرح قسمتی از خطبه 109 نهج البلاغه بعد از تحسین و تمجید فراوان می‎گوید:

"اگر این خطبه برای هر زندیق ملحدی که مصمم بر انکار قیامت و حشر و نشر است خوانده شود نیروهای او را به لرزه در می‎آورد و دل او را می‎ترساند و نفس او را ضعیف

ناوبری کتاب