صفحه ۳۵۳

- که از طریق اهل سنت نیز نقل شده - قابل توجه است:

1 - "اعلم امتی من بعدی علی"؛کنزالعمال، ج 6، ص 156؛ الاستیعاب، ج 3، ص 40؛ الریاض النضرة، ج 2، ص 255؛ و چندین کتاب دیگر از اهل سنت. "عالم ترین امت من پس از من علی است."

2 - "علی باب علمی"؛الفردوس، ج 3، ص 91؛ الفصول المهمة، ص 111؛ مستدرک الصحیحین، ج 3، ص 122؛ و چندین کتاب دیگر از اهل سنت. "علی باب علم من است."

3 - "علی عیبة علمی"؛الجامع الصغیر، ج 1، ص 66؛ السراج المنیر، ج 2، ص 458؛ الفتح الکبیر، ج 2، ص 242؛ و چندین کتاب دیگر از اهل سنت. "علی خزانه علم من است."

مراجعه اصحاب پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) در امور مشکل

از طرف دیگر در تاریخ ذکری از مراجعه حضرت علی (ع) به یکی از صحابه پیامبر برای کسب علم ثبت نشده است؛ ولی مطابق نقل تاریخ بسیاری از اصحاب پیامبر(ص) - و از جمله خلیفه دوم - در موضوعاتی که نمی دانستند به حضرت علی (ع) مراجعه می‎کردند. و در همین رابطه از خلیفه دوم نقل شده که گفته است:

"لا ابقانی الله لمعضلة لیس لها ابوالحسن"؛نظم درر السمطین، زرندی حنفی، ص 132. یعنی: "خدا نکند من زنده باشم و در یک مشکلی که پیش می‎آید ابوالحسن حاضر نباشد".

و نیز گفته:

ناوبری کتاب