صفحه ۳۴۹

که هیچ کس جز خداوند نمی داند و غیر از این، علمی است که خداوند به پیامبرش آموخته و او نیز به من آموخت و برایم دعا کرد که سینه ام آن را حفظ نماید... ."

2 - در خطبه دیگری فرموده است: "تالله لقد علمت تبلیغ الرسالات و اتمام العدات و تمام الکلمات... ."همان، خطبه 120. "به خدا قسم تبلیغ رسالتها و وفای به عهدها و تفسیر کلمات [خداوند] به من آموخته شد... ." بدیهی است کلمات خداوند منحصر به احکام شرعی نیست.

3 - و نیز در نهج البلاغه در رابطه با اهل بیت پیامبر(ص) آمده است:

"هم موضع سره ولجاء أمره و عیبة علمه... ."همان، خطبه 2. "آل محمد(ص) موضع اسرار خداوند و ملجاء فرمانش و ظرف علم اویند...".

آیا علم امامان همانند علم دیگران است ؟

در رابطه با علم امامان به کتابهای آسمانی گذشته و زبانهای آنها و بودن صحیفه های مخصوصی از طرف پیامبر(ص) نزد ائمه (ع) و علم آنان به گذشته و حال و آینده، توجه نویسنده را به دو حدیث از پیامبراکرم (ص) به عنوان نمونه جلب می‎کنیم:

حدیث اول:

"أنا مدینة العلم و علی بابها" "من شهر علم هستم و علی درب آن است".

ناوبری کتاب