صفحه ۳۴۵

بدن را تدبیر می‎کند و به نفس کلی (روح محیط بر عالم ماده) شبیه می‎شود، و روش نفس انسان در تدبیر بدن و عالم ماده، همچون نفس کلی خواهد شد بدون هیچ تفاوت و اختلافی."اثولوجیا، ص 90 به بعد.

قرآن و علم غیب

در این که علم غیب ذاتا مخصوص خداوند می‎باشد شکی نیست، و آیات زیادی از قرآن کریم هم بر این معنا دلالت می‎کند، که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‎شود:

1 - (قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا الله)سوره نمل، آیه 65. "بگو - ای پیامبر - هیچ کس در آسمان ها و زمین غیب را نمی داند مگر خداوند."

2 - (و لله غیب السموات والارض)سوره نحل، آیه 77. "غیب آسمانها و زمین مخصوص خداوند است."

3 - (فقل انما الغیب لله...)سوره یونس، آیه 20. "بگو - ای پیامبر - همانا [علم به ] غیب مختص خداوند است."

4 - (له غیب السموات والارض)سوره کهف، آیه 26. "غیب آسمانها و زمین مختص به او [خداوند] است."

ولی از نظر عقلی امکان این نیز وجود دارد که خداوند بخشی از

ناوبری کتاب