صفحه ۳۴۴

مطاعم پرهیز نماید الا به قدر حاجت، و به شب نماز کند، و بر بیدار داشتن شب مواظبت نماید، و وحی الهی بسیار خواند و تلطیف سر کند به افکار لطیف، و نفس را در بعضی اوقات تطریب نماید، و با ملا اعلی مناجات کند و تملق کند، انواری برو اندازند همچو برق خاطف... و باشد که صورتهای خوب نیز بیند و باشد که نفس را خطفه ای عظیم افتد (یعنی سرعت ارتباط و اتصال) به عالم غیب...".همان.

اظهارات ارسطو یا فلوطین

در کتاب "اثولوجیا" که منسوب به ارسطو است، ولی طبق بعضی شواهد اثر فلوطین از حکمای نوافلاطونی می‎باشد، آمده است:

"همانا زمانی ما می‎توانیم به عالم عقلی (عالم مجردات) دست پیدا نماییم و نفس ما چیزهایی از آن عالم دریافت کند که از این عالم ماده صعود کرده و شهوات پست آن را ترک نماییم و به هیچ یک از احوال آن سرگرم و مشغول نشویم. در چنین حالتی است که ما توان درک و احساس اموری را پیدا می‎کنیم که از آن عالم مجرد بر ما نازل می‎گردد."

و در ادامه این مطلب آمده است:

"هرگاه نفس انسان توانست امور محسوس فانی را ترک کند و به آنها چنگ نزند، به آسانی و بدون سختی و مشکلی این

ناوبری کتاب