صفحه ۳۴۳

است خیالی از آن مشاهدت نفس نه خواب اضغاث که از یاری کردن متخیله حاصل شود...".همان، هیکل هفتم، ص 107 به بعد.

و نیز سهروردی در رساله پرتونامه می‎گوید:

"... پس چون این شواغل (حواس ظاهر و حواس باطن) کم شود، همچنان که بعضی را در خواب... یا نفس قوی باشد و منفعل نشود به شواغل حواس، همچو انبیا و بعضی اولیا را که به ریاضات توسل نمایند و به تهذیب اخلاق و غیر آن تا نفس ایشان تمام مناسبت بیابد با نفوس افلاک ... و چون حجاب از میان برخیزد، آنچه طلب می‎کند متصور شود ایشان را."همان، رساله پرتونامه، فصل دهم، ص 78.

نامبرده در ادامه همین بحث می‎گوید:

"... پس چون معنی غیبی در نفس متصور شود، باشد که بزودی منطوی گردد و اثرش نماند. و باشد که بر متخیله اشراق کند و از متخیله در حس مشترک افتد و صورت غیب مشاهده کرده آید. و باشد که ندایی شنود و یا مکتوبی بیند و این جمله در حس مشترک باشد...".همان، ص 80.

همچنین نامبرده می‎گوید:

"... و هر که در ملکوت فکری دائم کند و از لذات حسی و از

ناوبری کتاب