صفحه ۳۴۲

همچنین نامبرده در رساله هیاکل النور می‎گوید:

"... و نفس های فاضل چون از تاریکی تن و هیکل خلاصی یابند و در فضا و سنای جبروت جولان کنند، و بر شرفات ملکوت اشراق نور حق بریشان آید، چیزها بینند که هیچ نسبت ندارد با دیدن چشم چون از تاریکی چشم برکشند و به نور آفتاب روشن شود...".مجموعه آثار فارسی، رساله هیاکل النور، شهاب الدین سهروردی ملقب به شیخ الاشراق، هیکل ششم، ص 107، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

وی در هیکل دیگری از رساله فوق می‎گوید:

"بدان که نفس ناطقه از جوهر ملکوت است و او را قوتهای تن و مشاغل از عالم خود بازداشته است. و هرگه که نفس قوی گردد به فضائل روحانی، و سلطان قوای بدنی ضعیف شود به سبب کم خوردن و کم خفتن باشد که نفس خلاص یابد و به عالم قدس پیوندد، و از ارواح قدس معرفتها حاصل کند...و باشد که نفس، مشاهدت امر عقلی کند، و محاکات آن متخیله بکند و منعکس شود به عالم حس، هم چنان که از حس منعکس می‎شود به معدن تخیل، و به اعتبار آن محاکات مشاهدت صورت عجیب کند که با وی سخن می‎گوید، و یا کلمت ها شنود منظوم ولکن شخص نبیند. و یا باشد که صورت غیب بیند و آن صورت که بیند چنان نماید که بر بالا می‎رود و به زیر می‎آید...و خوابهای راست نیز محاکاتی

ناوبری کتاب