صفحه ۳۴۱

غیر مادی در حالت خواب پیش می‎آید، در حالت بیداری نیز برایش پیش آید و از عالم غیر مادی در چنین نفسی چیزهایی وارد شود و بعضی از امور غیبی مربوط به گذشته یا آینده را درک نماید...".المباحث المشرقیة، فخر رازی، باب ششم، فصل هفتم.

اظهارات سهروردی

شیخ الاشراق سهروردی که از حکمای بزرگ دوره اسلامی و طبق مشهور از اهل سنت می‎باشد، در کتاب "شرح حکمة الاشراق" ضمن یکی از فصول مقاله پنجم آن می‎گوید:

"هرگاه شواغل حواس ظاهری انسان کم شود، قهرا از مشغول بودن به تخیل خلاص می‎شود و بر امور غیبی اطلاع پیدا می‎کند. شاهد این مطلب خوابهای صادق انسان است."

او سپس می‎گوید:

"تنها حجاب نفس انسانی همانا شواغلی همچون حواس ظاهری و حواس باطنی انسان می‎باشد، پس هرگاه انسان خود را از چنگ آنها خلاص نمود نفس او آزاد می‎شود و به سوی انوار برزخی بالا صعود می‎کند و از علومی که در آنهاست اطلاع پیدا خواهد کرد، زیرا این انوار به جزئیات کائنات و لوازم حرکات آنها عالم می‎باشند...".شرح حکمة الاشراق، شهاب الدین سهروردی، چاپ قدیم، ص 523.

ناوبری کتاب