صفحه ۳۴۰

نظر فخر رازی

فخر رازی که از متکلمین اشعری مسلک اهل سنت بوده و در بسیاری امور تشکیک می‎کند، و از این رو به امام المشککین معروف است، در ذیل عبارت بوعلی سینا در فصل هفتم از نمط چهارم اشارات - که گفته است: "هرگاه بشنوی که عارفی از غیب خبر می‎دهد...پس باور کردن آن برای تو دشوار نیاید..." - می‎گوید:

"این فصل بی نیاز از تفسیر است."

و طبعا مطالب آن مورد قبول وی می‎باشد.

نامبرده در شرح فصول دیگری که به دنبال فصل هفتم مذکور است و به موضوع همین فصل مربوط می‎باشد، ضمن شرح کلام بوعلی سینا برای امکان آگاهی انسان از غیب، به استدلال و تأیید کلام بوعلی سینا پرداخته است.

همچنین نامبرده در کتاب "المباحث المشرقیة" ضمن فصلی که با عنوان: "کیفیت خبردادن از غیب" منعقد نموده است، می‎گوید:

"نفس انسان هرگاه کاملا قوی شود و وافی به جوانب کشمکش بوده (یعنی بتواند جامع اضداد باشد) به نحوی که اشتغال آن به تدبیر بدن مانع از اتصال و ارتباط با مبادی غیر مادی نشود، و نیز قوه متخیله قوی باشد به نحوی که بتواند حس مشترک را از حواس ظاهری خلاص نماید، بعید نیست چنین نفسی بتواند آنچه برایش از ارتباط و اتصال با مبادی

ناوبری کتاب