صفحه ۳۴

خلیفه که همگی از قریش هستند بر مردم خلافت خواهند کرد".عن النبی (ص) قال: "لایزال الدین قائما حتی تقوم الساعة و یکون علیهم اثناعشر خلیفة کلهم من قریش". (الجامع الصحیح (صحیح مسلم)، قشیری نیشابوری، ج 6، ص 4)

3 - جابر بن سمرة گوید که پیامبر(ص) فرمود:

"بعد از من دوازده امیر خواهند بود". و سپس پیامبر(ص) کلمه ای دیگر نیز گفت که من نشنیدم، ولی پدرم می‎گفت: آن کلمه این بود که: "همگی آن دوازده امیر از قریش هستند".جابر بن سمرة أن النبی (ص) قال: "یکون بعدی اثناعشر أمیرا". فقال کلمة لم أسمعها، فقال أبی انه قال: "کلهم من قریش". (صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، ج 8، ص 127).

4 - پیامبر(ص) فرمود:

"بعد از من دوازده خلیفه می‎باشد".عن النبی (ص): "یکون بعدی اثناعشر خلیفة". (کنز العمال، متقی هندی، ج 11، ص 629، حدیث 33065؛ الصواعق المحرقة، ابن حجر هیثمی، ص 189؛ ینابیع المودة، قندوزی حنفی، ج 3، ص 289).

مضمون این روایات نیز در "المستدرک"المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیسابوری، ج 3، ص 617. "سنن ابی داود"سنن ابی داود، السجستانی الازدی، ج 2، ص 309. "مسند الطیالسی"،مسند الطیالسی، ابی داود الطیالسی، ص 105 و 180. "المعجم الکبیر"،المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد الطبرانی، ج 2، ص 255، حدیث 2067. "سنن ترمذی"،سنن ترمذی، محمد بن عیسی سلیمی الترمذی، ج 3، ص 340. و "مسند احمد"مسند احمد حنبل، ج 1، ص 398؛ ج 5، ص 86، 90، 93، 98 و 101.

ناوبری کتاب