صفحه ۳۳۹

تجربه ای که الهام بخش تصدیق است، مگر کسی که مزاج فاسد داشته باشد و قوه تخیل و حافظه او خفته باشد.

و اما قیاس را در چند تنبیه بیان می‎کنم."همان، فصل 8.

سپس شیخ الرئیس ضمن چند فصل به ادله این موضوع اشاره می‎کند، و در فصل دهم می‎گوید:

"برای نفس تو ممکن است که نقش عالم عقلی را برحسب استعداد و زوال مانع در خویش مرتسم سازد؛ و شما قبلا از این مطلب آگاه گشته اید. پس نقش بستن برخی امور غیبی را در نفس شما از عالم غیب بعید مدان و استنکار نداشته باش... ."همان، فصل 10، ص 124.

وی در فصل دیگری در رابطه با انکار حقایق از روی جهل و نادانی می‎گوید:

"دوری کن از این که ذکاوت و کیاست و تبری تو از عامه مردم این باشد که اعتراض و هر چیزی را [که نمی دانی ] انکار کنی. این سبکی و ناتوانی است. و تندروی تو در تکذیب آنچه هنوز برای تو روشن نشده کمتر از تندروی تو در تصدیق امر بی دلیل نیست. تو باید به رشته توقف چنگ زنی... ."همان، فصل 31، ص 159.

یادآوری می‎شود: بوعلی سینا در رساله ای مستقل کیفیت ارتباط نفوس مستعد انسانها با عالم غیرمادی و اطلاع آنها از غیب را به تفصیل ذکر کرده است. مراجعه شود.رسائل بوعلی سینا، ص 224.

ناوبری کتاب