صفحه ۳۳۸

طرف خداوند نازل شده پیش او بوده به همه آنها با زبانهای متفاوت آگاهی و علم دارد [...]".

برای روشن شدن موضوع به بررسی آن می‎پردازیم:

امکان اطلاع انسان از غیب

دیدگاه بوعلی سینا

بوعلی سینا با اینکه یکی از سرآمدان حکمای عقل گراست و از حکمت اشراق و مشرب اهل عرفان فاصله دارد در رابطه با امکان اطلاع انسانها از غیب در کتاب اشارات می‎گوید:

"هرگاه بشنوی که عارفی از غیب خبر می‎دهد و بشارت یا انذاری که قبلا داده است درست درآمد، پس باور کردن آن برای تو دشوار نیاید؛ زیرا این امر در قوانین طبیعت علل و اسباب معینی دارد.""الاشارات والتنبیهات"، جزء چهارم، نمط 10، فصل 7، ص 119.

وی در رابطه با استدلال برای امکان اطلاع انسانها از غیب می‎گوید:

"تجربه و قیاس [برهان ] هماهنگ هستند که نفس انسانی به گونه ای است که در حالت خواب به غیب دسترسی پیدا می‎کند، پس مانعی ندارد که این دسترسی در حالت بیداری نیز روی دهد مگر آنکه مانعی محقق داشته باشد که زوال یا ارتفاع آن ممکن نباشد.

اما تجربه: پس شنیدن از دیگران و شناخت گواه آن است، و کسی نیست که آن را در نفس خویش تجربه نکرده باشد؛

ناوبری کتاب