صفحه ۳۲۹

به کمال می‎باشد. کسانی می‎توانند مشمول این هدایت شوند که در تمام جهات و شئون حقیقتا پیروی از امام می‎کنند و حقیقتا او را مقتدای خود در تمام ابعاد زندگی قرار داده اند".تفسیرالمیزان، ج 1، ص 270 به بعد.

یادآوری می‎شود عبارتی که در روایت جابر از پیامبراکرم (ص) - از طریق اهل سنت - نقل شد، یعنی جمله: "ینتفعون بولایته فی غیبته..."فرائدالسمطین، ج 1، ص 314، حدیث 250. "در زمان غیبت از ولایت او نفع می‎برند" در راستای این مطلب نیز هست که از قرآن درباره حقیقت امامت استفاده می‎شود.

و اگر مقصود از "ولایت او" پیروی کامل از منویات و اهداف آن حضرت باشد، این گونه ولایت منحصر به افراد خاصی از اولیای او از بین شیعیان خواهد بود. بنابراین فواید و منافع امام منحصر به فواید ظاهری نمی باشد.

ضمنا مقصود از "لطف" که مرحوم خواجه طوسی در کتاب تجرید الاعتقادکشف المراد فی شرح تجریدالاعتقاد، مقصد پنجم، مسأله اولی، ص 507 تا 510. در رابطه با وجود امام معصوم گفته است که وجود امام لطف الهی است و تصرفش لطف دیگری است و فقدان تصرف و لطف او از ناحیه ماست، همان فوائد ظاهری و باطنی امام می‎باشد.

عرضه اعمال بر پیامبر (ص) و امام (ع)

روایاتی که مضمون آن عرضه اعمال و کارهای عباد بر پیامبر(ص) و

ناوبری کتاب