صفحه ۳۲۲

2 - توقیعی است که از ناحیه خود آن حضرت رسیده است:

"و اما چگونگی نفع بردن از من در زمان غیبت همچون نفع بردن از خورشید است هنگامی که زیر ابر پنهان باشد؛ و همانا من برای اهل زمین امان هستم همان گونه که ستارگان برای اهل آسمان امان می‎باشند..."."... و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس اذا غیبها عن الابصار السحاب. و انی لامان لاهل الارض کما أن النجوم أمان لاهل السماء...". (بحارالانوار، ج 52، ص 92، حدیث 7).

3 - روایت سلیمان أعمش از امام صادق (ع) که در جواب سؤال او از چگونگی نفع بردن مردم از شخص غایب و پنهان فرمود:

"همان گونه که از خورشید زیر ابر نفع می‎برند"."... کما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب.". (همان، حدیث 6).

البته ممکن است این دو روایت و نظایر اینها ناظر به فواید باطنی و

ناوبری کتاب