صفحه ۳۲

یادآوری می‎شود: بنابر تحقیق صاحب کتاب "الکشاف المنتقی" در صد و بیست و نه کتاب از کتابهای اهل سنت، حدیث فوق با کلمه "و عترتی اهل بیتی" نقل شده است. همچنین هفت کتاب مستقل توسط علمای اهل سنت در رابطه با حدیث ثقلین - که در آن کلمه "و عترتی و اهل بیتی" وجود دارد - تألیف شده است.الکشاف المنتقی لفضائل علی المرتضی (ع)، کاظم عبود الفتلاوی، ص 208 به

و از آنجا که پیامبراکرم (ص) هر آنچه می‎گوید متکی به وحی می‎باشد - (و ما ینطق عن الهوی ان هو الاوحی یوحی)؛سوره نجم، آیه 3 و 4. "از روی هوا سخن نمی گوید و سخن او جز وحی نیست" - حجیت سنت پیامبر و عترت او نیز مستند به وحی الهی بوده و ریشه قرآنی دارد و مصداق کامل (قل ان هدی الله هو الهدی)سوره بقره، آیه 120. "بگو همانا هدایت خدا فقط هدایت است" می‎باشد.

ناوبری کتاب