صفحه ۳۱۲

عدالت و حقیقت که از همه جا و همه مکتب ها و تجربه های بشری سرخورده و مأیوس گشته اند بر دور او جمع شده و با تمام وجود فداکاری می‎کنند؛ و فداکاری آنان فقط به کشتن مخالفین و معاندین نیست - آن گونه که در اثر بدآموزی ها و کج فهمی ها در اذهان بعضی رفته است - بلکه بیشتر با تحقق عینی ارزشهای الهی در گفتار و عمل می‎باشد. با این رمز است که وقتی مردم دنیا مشاهده کردند حضرت مهدی (عج) با عده قلیلی که یاران اصلی آن حضرت هستند تجسم واقعی و کامل ارزشها و دعوتهای پیامبران سلف و پیامبراسلام (ص) و خلفای راستین و حقیقی او می‎باشند و عدالت و حقیقت را با منطق و عمل به دنیا ارائه می‎دهند نه با شعار و تبلیغات و ظاهرسازی و نفاق - آن گونه که بشریت کرارا آنها را دیده و تجربه کرده است - طبعا ایمان می‎آورند. در این صورت است که اتمام حجت شده، و پس از یأس مردم دنیا از امکان تحقق عدالت در جهان، ایمان آنان به دعوت جهانی آن حضرت تقویت می‎شود، و مأیوس شدگان دیروز همگی سربازان و پیاده نظامهای حضرت مهدی (عج) شده و عرصه را بر دشمنان عدالت و حقیقت تنگ نموده و آنان را مجبور به تسلیم در مقابل حق و یا شکست می‎کنند.

در این باره توجه به روایتی که علی بن عقبة از امام صادق (ع) نقل کرده حائز اهمیت است:

"... همانا دولت قائم ما آخرین دولت است، و هیچ خاندان و دسته ای نیست مگر اینکه قبل از دولت ما صاحب قدرت و حکومت می‎شوند؛ به خاطر اینکه چون راه و روش ما را

ناوبری کتاب