صفحه ۳۱۱

ایمان آورده بودند گفتند: پس نصرت خدا چه وقت است ؟ آگاه باشید که نصرت خدا نزدیک است" به همین حقیقت اشاره دارد.

در مورد نزول امدادهای غیبی در آخرالزمان برای حضرت مهدی (عج) و پیروزی نهایی او بر دشمنان خدا و عدالت و اینکه به تنهایی و بدون مقدمات چنین پیروزی به دست نمی آید نیز همین سنت الهی جریان دارد.در رابطه با اینکه ظهور حضرت مهدی (عج) پس از امتحان شدید مردم و قرارگرفتن مؤمنین در سختی ها و تنگناهای گوناگون و تحمل بلیاتی شدید خواهد بود، به روایات فصل 48 کتاب منتخب الاثر، ج 2، ص 348 رجوع شود. برای توضیح مطلب فوق به امور زیر توجه شود:

1 - بن بست بشریت زمینه ساز ظهور

پیروزی نهایی و مطلق حق بر باطل وقتی میسر و عملی می‎شود که بشریت تمام راههای ممکن را طی کند و آنچه در توان علم وعقل او هست به ظهور برساند ولی باز به هدف نهایی خویش که همان ارتقاء به سطح اعلای کمال معنوی و انسانی و آرایش به اخلاق نیک الهی و تحقق و بسط عدالت و قسط در جهان است نرسد؛ در چنین هنگامی است که بشریت تشنه راه نو و تجربه جدیدی به عنوان سکوی پرش بر افق ماده و مادیات و تزین به زیور معرفت و تشکیل مدینه فاضله انسانی خواهد بود، و با اولین دعوت حضرت مهدی (عج) تشنگان

ناوبری کتاب